Vyberte stránku

Informace k zdravotním prohlídkám členů jednotek SDH obcí

Prokazování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí v období nouzového stavu vyhlášeného z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky 

 1. Posuzování zdravotní způsobilost členů JSDH obcí je upravena Nařízením vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků (dále jen Nařízení).
 2. Zdravotní prohlídky provádí dle Nařízení:
  1. Lékař poskytující závodní preventivní péči – u zaměstnanců
  2. Praktický lékař, u kterého je osoba registrována – u osob, které nejsou zaměstnanci
 3. S ohledem na nouzový stav vyhlášený v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky a vydanými krizovými opatřeními vlády se řeší problematika povinnosti provádění vstupních a periodických zdravotních prohlídek u členů jednotek SDH
 4. Usnesením vlády ČR ze dne 18.1.2021 č. 54 bylo přijato krizové opatření o pracovně lékařských prohlídkách (dále jen krizové opatření). Uvedené krizové opatření upravuje mimo jiné možnost při vzniku pracovně právního vztahu (analogie s členstvím jednotce) prokázat v určitých případech zdravotní způsobilost prohlášením a dále uděluje výjimku z provádění periodických lékařských prohlídek.
 5. A) Vstupní zdravotní prohlídka:

Dle krizového opatření vláda:

“nařizuje pohlížet na čestné prohlášení osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření do ukončení nouzového stavu a jejichž sjednaný druh práce je podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zařazen do kategorie první nebo druhé a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem nebo v příloze č. 2 části II vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou bodů 1, 2, 4, 5 a 13 uvedené přílohy, a u nichž dosud nebyla provedena vstupní lékařská prohlídka, jako na posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů; vzor čestného prohlášení, kterým lze nahradit posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání, je uveden v příloze tohoto opatření; toto čestné prohlášení je platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu“

Uvedené ustanovení krizového opatření se nevztahuje na posouzení zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí, a to z důvodu, že podmínky zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí jsou upraveny „jiným předpisem“ (nařízení vlády č. 352/2003 Sb.), z tohoto důvodu není možné posouzení zdravotní způsobilosti (vstupní zdravotní prohlídku) nahradit čestným prohlášením.

 1. B) Periodická zdravotní prohlídka:

Dle krizového opatření vláda:

„uděluje výjimku z provádění periodických lékařských prohlídek podle vyhlášky č. 79/2013 Sb.; periodické lékařské prohlídky není třeba v době trvání tohoto nouzového stavu zajišťovat a provádět;

ukládá

 1. považovat za nadále platné lékařské posudky, jejichž platnost skončí v době trvání nouzového stavu, a to
 2. a) lékařské posudky o zdravotní způsobilosti vydané na základě vstupních lékařských prohlídek podle § 59 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. a podle § 10 vyhlášky č. 79/2013 2 Sb., anebo periodických lékařských prohlídek podle § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., po dobu do ukončení nouzového stavu a dále po dobu dalších nejvýše
 3. i) 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
 4. ii) 30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou,
 5. b) lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci vydané na základě mimořádné prohlídky podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb., jejichž platnost skončila v době vyhlášeného nouzového stavu, na dobu do ukončení nouzového stavu a dále po dobu dalších nejvýše
 6. i) 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
 7. ii) 30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou,”

 

V případě periodických zdravotních prohlídek u členů jednotek SDH je možné využít výjimku uvedenou v krizovém opatření. U členů JSDH obcí je tedy prodloužena platnost posledního vydaného osvědčení o periodické lékařské prohlídce po dobu 90 dnů (resp. 30 dnů v případě podmínečného vydání) od ukončení krizového stavu.

Přístup do PORT.ALL

Odkaz pro vstup do programu PORT. ALL >>>

Žádost o zařazení a vyřazení vozidel

Žádosti o zařazení a vyřazení vozidel do seznamu s výjimkou z pojištění odpovědnosti
Formulář (zařazení) >>>
Formulář(vyřazení) >>>

Opatření COVID – 19

Opatření COVID – 19 >>>

Dotace

Dotace pro jednotky SDH obcí >>>